Obavijest o rasporedu razgovora-intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

KLASA: 053-02/20-02/01

UR.BROJ: 2176-56-20-40

Sisak, 23.10.2020. godine

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Frana Lhotke, Sisak te Odluci o imenovanju povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 13. listopada 2020. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 23. listopada 2020. godine donosi sljedeću OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

 OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

I.

 Ova Obavijest se odnosi na kandidate u smislu Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Frana Lhotke, Sisak, a u svezi Natječaja za popunu radnih mjesta (m/ž) (KLASA: 053-02/20-02/01, URBROJ:2176-56-20-1) objavljenim 13. listopada 2020. godine za radno mjesto:

 1.Nastavnik/ca violine-1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

II.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja. Kandidati se pozivaju na razgovor (intervju) u sjedište Glazbene škole Frana Lhotke, Sisak, na adresi Trg Ljudevita Posavskog 2, u četvrtak 29. listopada 2020. godine, prema slijedećem rasporedu:

IME I PREZIME (INICIJALI)

VRIJEME RAZGOVORA

A. L. 1996.

12.30h

T. F. M. 1996.

13.00h

A. I. 1996.

13.30h

III.

 Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

IV.

 Materija koja će se ocjenjivati obuhvaća teme kako slijedi:

  1. Osobna motivacija
  2. Planovi za budućnost
  3. Dosadašnje iskustvo
  4. Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje glazbene škole

V.

 Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Osobi iz st. 1 školska ustanova dostavlja pisanu obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte ako je navedena u prijavi, a ako nije, pisano poštom.

 Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Glazbene škole Frana Lhotke, Sisak, https://fran-lhotka.hr/   

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata