Sukladno Odluci o produljenju nastavne godine 2019./2020. za osnovne i srednje škole na području Sisačko -moslavačke županije KLASA: 023-01/19-01/13, URBROJ: 2176/01-06-19-331 i naprijedlogRavnateljaGlazbene škole Frana Lhotke, Nastavničkovijeće je na Sjednici 23.12.2019. prihvatilo plan nadoknade dana provedenih u štrajku:

DATUMI ŠTRAJKA: 10., 17., 21. i 28.10. / 6., 13., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28. i 29.11. /2.12.

Ukupno smo proveli 16 dana u štrajku. Naša Škola je dužnanadoknaditi 14 nastavnih dana jer Dan škole je nenastavni dan i jedan dan više je planiran Godišnjim planom i programom škole. Dakle, 29.11. i 2.12.2019. nećemo nadoknađivati.Pojedini profesori koji su radili iako su se vodilida štrajkaju, nisu dužni nadoknađivati odrađene sate.

PLAN NADOKNADE DANA PROVEDENIH U ŠTRAJKU