Odluka o obavljanju rada kod kuće radnika

 

KLASA: 602-03/20-01/01

UR.BROJ: 2176-56-20-14

Sisak, 20.03.2020. godine

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 90. Statuta Glazbene škole Frana Lhotke i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj Glazbene škole Frana Lhotke, Sisak donosi

 

O D L U K U

o obavljanju rada kod kuće radnika

 

I.

Zbog sprječavanja širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu, ravnatelj  donosi odluku da će u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine pa do opoziva ove Odluke nastavnici i stručni suradnici  raditi kod kuće i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima.

Rad učitelja i stručnih suradnika radi provođenja nastave na daljinu odvija se u običajnom opsegu radnog vremena.

Obveze učitelja i stručnih suradnika su:

  • osigurati kontakte i način komunikacije (virtualna učionica, telefon, e-mail), svaki dan biti dostupan barem određeno vrijeme u virtualnoj školskoj zbornici,
  • obvezno održavanje nastave na daljinu odvija se u običajnom opsegu radnog vremena,
  • obvezna priprema sadržaja, održavanje komunikacije s učenicima, roditeljima Školom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te davanje povratne informacije učenicima i roditeljima,
  • sudjelovanje u drugim aktivnostima prema uputi ravnatelja i MZO-a.

II.

Administrativno-tehničko osoblje obavljat će rad u školi prema internom dogovoru i to u skladu s procjenom odnosno tehničkim mogućnostima u skraćenom opsegu radnog vremena, a ravnatelj je za zaposlenike koji su određeni da budu u školi dužan osigurati higijenske i ostale radne uvjete sukladno naputku Ministarstva.

III.

Iznimno od točke I. ove Odluke rad u Školi odvit će se samo kada je to nužno radi kontinuiranog izvođenja nastave na daljinu.

Ostali nužni poslovi su poslovi održavanja i kontrole centralnoga grijanja u Školi, poslovi čišćenja Škole koji su nužni radi provođenja mjera zašite sprječavanja širenja zaraze te poslovi koji su žurni radi ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika Škole.

Poslovi iz stavka 2. ove točke provode se samo s nužnim osobljem vodeći računa o kriterijima rizičnosti (zdravstveno stanje, blizina i način dolaska na posao, obveze radnika o brizi za starije nemoćne osobe).

IV.

Ravnatelj je odgovorna osoba za provođenje mjera zašite sprječavanja širenja zaraze kao i za provođenje poslova iz ove Odluke.

V.

Radnici potpisuju izjavu da imaju uvjete za rad kod kuće radnika u skladu Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00178, URBROJ: 533-01-20-0002 od 19. ožujka 2020. godine.

Izjava je sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do opoziva.

Ova Odluka objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i dostavlja svim radnicima Škole. 

RAVNATELJ

Tomislav Ivšić, prof.