NATJEČAJ

Date 11.03.2020 | Topic: Događanja

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA


GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2

KLASA: 602-03/20-13/01

UR. BROJ: 2176-56-20-41

Sisak, 09.03.2020. godine

                       

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19)  i članka 90. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

  1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA- 2 izvršitelja na 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

 

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

      Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za  

      neka od kaznenih djela propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

      i srednjoj školi.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi ( neovjerena preslika)

-          domovnicu (neovjerena preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, mogu biti pozvani da pristupe procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u glazbenoj školi Frana Lhotke.

 

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                    Trg Ljudevita Posavskog 2

                                    44 000 Sisak     

                                    s naznakom „za natječaj“.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 11.03.2020. do 19.03.2020. godine.

 

O području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje, vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

 

                                                                                  

RAVNATELJ

Tomislav Ivšić, prof.

 

 

 

 

This article comes from Glazbena škola Frana Lhotke
http://fran-lhotka.hr

The URL for this story is:
http://fran-lhotka.hr/modules/news/article.php?storyid=267