NATJEČAJ
on 14.03.2019
Događanja

Natječaj za popunu radnih mjestaNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i članka 90. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

  1. NASTAVNIK/CA gitare - 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  2. NASTAVNIK/CA klavira- 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.  travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                    Trg Ljudevita Posavskog 2

                                    44 000 Sisak     

                                    s naznakom „za natječaj“.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 14.03.2019. do 22.03.2019. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

 

                                                                                  

RAVNATELJ

Tomislav Ivšić, prof.

 

 

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article