NATJEČAJ
on 13.12.2018

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTANa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

  1. 1.      NASTAVNIK/CA violončela - 1 izvršitelj za 28 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  2. NASTAVNIK/CA violine - 1 izvršitelj za 2 sata tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  3. NASTAVNIK/CA tambure - 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019.
  4. NASTAVNIK/CA saksofona - 1 izvršitelj  za 20 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.  travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                    Trg Ljudevita Posavskog 2

                                    44 000 Sisak     

                                    s naznakom „za natječaj“.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 12.12.2018. do 20.12.2018. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article