NATJEČAJ
on 15.10.2018

Natječaj za popunu radnih mjestaGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2

 

KLASA: 602-03/18-13/01

UR. BROJ: 2176-56-18-60

Sisak, 15. listopada 2018.

                                   

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

 

TAJNIK/CA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica  za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice (zamjena za bolovanje i rodiljni/roditeljski dopust)

 

UVJETI:  Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17)

 

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a)      sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b)      preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.  travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                    Trg Ljudevita Posavskog 2

                                    44 000 Sisak     

                                    s naznakom „za natječaj“.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 15.10.2018. do 23.10.2018. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

 

                                                                                   

RAVNATELJ

Tomislav Ivšić, prof.

GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2

KLASA: 602-03/18-13/01

UR. BROJ: 2176-56-18-61

Sisak, 15. listopada 2018.

                       

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

  1. 1.      NASTAVNIK/CA gitare - 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  2. NASTAVNIK/CA klavira - 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  3. NASTAVNIK/CA teorijskih glazbenih predmeta - 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
  4. NASTAVNIK/CA roga - 1 izvršitelj  za 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.  travnja 2016. Godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                    Trg Ljudevita Posavskog 2

                                    44 000 Sisak     

                                    s naznakom „za natječaj“.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 15.10.2018. do 23.10.2018. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

 

                                                                                  

RAVNATELJ

Tomislav Ivšić, prof.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article