POZIV NA DOSTAVU PONUDA
on 27.08.2018

Poziv na dostavu ponuda za nabavu glazbenih instrumenataKlasa: 406-09/18-01/01

Urbroj: 2176-56-18-2

 

Sisak, 24. kolovoza 2018. godine

                 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 

Naručitelj Glazbena škola Frana Lhotke Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, OIB: 02530789618, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu glazbenih instrumenata: 2 polukoncertna klavira. Postupak jednostavne nabave, odnosno Poziv na javno prikupljanje ponuda objavljuje se dana 24. kolovoza 2018. godine na internetskim stranicama http://www.fran-lhotka.hr/  te se istovremeno upućuje elektroničkom poštom na adrese neovisnih gospodarskih subjekata.

 

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) za usluge procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavna nabava) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već provodi postupak jednostavne nabave sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Klasa: 003-05/17-01/01, Ur.broj: 2176-56-17-1) od 28. rujna 2017. godine.

 

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

 

Glazbena škola Frana Lhotke Sisak

Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak

OIB: 02530789618

Web stranica škole: http://www.fran-lhotka.hr/ 

 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

Vrsta postupka nabave: Jednostavni postupak nabave

 

Procijenjena vrijednost nabave: 182.000,00 kuna bez PDV-a

 

Evidencijski broj nabave: JN 1/18

 

CPV BROJ: 37311100-2

 

Predmet nabave:  POLUKONCERTNI KLAVIR

 

Troškovnik: čini sastavni dio dokumentacije o nabavi. Ponuditelj je obvezan, nakon što upiše u troškovnik sve tražene podatke, pečatom i potpisom ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost troškovnika.

 

 Troškovnik se popunjava na sljedeći način:

-          Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Troškovnika;

-          Cijena svake pojedine stavke mora biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje Naručitelja (HRK), mora biti iskazana sa popustima te mora uključivati sve zavisne troškove (popuste, troškove prijevoza i sl.)

 

Tehničke specifikacije:

 

Površina tipke: bijela (acrylic),crna (phenol)

Batići s dvostrukim (unutarnjim) filcom

Agrafi od 1-46 tipke

Duplex skala

Poklopac klavijature: "Soft Fall" lagano spuštanje

Rezonantna ploča (glasnjača): čvrsta smreka

Grede: 3

Rebra glasnjače: 10

Pedale: 3

Stalak za note: 5 pozicija

Poklopac glasovira: 3 pozicije

Kotači: jednostruki 

Dužina: 156-166

Visina: 100-102 cm

Širina: 145-150 cm

Težina: 310-312 kg

Boja: crni sjaj

 

Detaljne, odnosno minimalne tehničke specifikacije za predmeta nabave definirane su Prilogom VI. – Tehničke specifikacije, a koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti svoju tehničku ponudu na Prilogu VI – Tehničke specifikacije. Ponuditelj je u Prilogu VI – Tehničke specifikacije dužan ispuniti kolonu „PONUĐENO“, na način da upiše da li ponuđena oprema zadovoljava zadane minimalne tehničke specifikacije. Upisivanjem potvrdnog odgovora, ponuditelj potvrđuje da će tražena karakteristika tj. funkcionalnost biti isporučena u okviru ovog projekta i da je označena u priloženoj tehničkoj dokumentaciji.

Uz navedeni Prilog VI – Tehničke specifikacije, Ponuditelj u svojoj ponudi mora dostaviti prateću tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ponuđeni glazbeni instrumenti zadovoljavaju zadane minimalne tehničke specifikacije.

 

3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

4. ROK, MJESTO I NAČIN ISPORUKE ROBE:

Predmet nabave isporučuju  se na adresu Naručitelja, odnosno Glazbena Škola Frana Lhotke Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, Sisak. Glazbeni instrumenti koji su predmet nabave moraju biti isporučeni najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana potpisa Ugovora o nabavi glazbenih instrumenata.

 

5. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da postoje razlozi za isključenje sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16).

-          za potrebe dokazivanja da ne postoje osnove za isključenje iz čl. 251. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje  koja se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda, a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

 

6. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

 

6.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njihovog poslovnog nastana.

-          kao dokaz ove sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

 

Ponuda se za ovaj postupak jednostavne nabave može dostaviti osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (putem e-mail adrese).

 

-          Ukoliko se ponuda dostavlja osobno ili putem pošte, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE–JN 1/18. Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

 

-          Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem, ona se dostavlja isključivo na e-mail adresu: gsfranalhotke@gmail.com  i mora biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u svim zahtijevanim dijelovima. Ponuda se šalje u skeniranom obliku- PDF formatu te mora biti naznačeno za koju grupu se podnosi ponuda.

 

8. ROK VALJANOSTI PONUDE

 

 Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude.

 

 

9. NAČIN IZRADE PONUDE

 

9.1. Podaci o ponudi

 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ispravci u ponudi moraju biti izraženi na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.

 

 9.2. Sadržaj ponude

 

Ponuda mora sadržavati:

-          Popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (Prilog I.)

-          Popunjena, potpisna i ovjerene Izjava o nepostojanju razloga isključenja ( Prilog II.)

-          Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik (Prilog III.)

-          Popunjene, potpisane i ovjerene Tehničke specifikacije ( Prilog IV.)

-          Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

9.3. Način određivanja cijene ponude

 

Cijena ponude iskazuje se na Ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a te ukupna cijena s PDV-om). Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu PDV-a, u Prilogu I.- Ponudbeni list, na mjesto predviđeno za upis cijene s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja ase prazno ili se upisuje 0,00.

Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to određeno u ponudbenom troškovniku.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj je obvezan, nakon što upiše u troškovnik, ponudbeni list i Izjavu o nekažnjavanju sve tražene podatke, pečatom i potpisom ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost .

 

9.4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuda zainteresiranih subjekata mora biti dostavljena najkasnije 29. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

 

9.5. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije dva radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

10. ROK, NAČINI I UVJETI PLAĆANJA

 

Plaćanje od strane Naručitelja izvršiti će se na račun isporučitelja u roku od 30 dana nakon izvršenja predmeta nabave, na temelju izdanog računa.

 

11. OBAVIJEST O REZULTATIMA

 

Obavijesti o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Na Obavijest o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

 

Naručitelji i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi, a javni naručitelj dužan je odgovor dostaviti zainteresiranoj strani.

-          Kontakt osoba: Matea Bogović, tajnica škole,

-          telefon/faks: 044/548-528, e-mail adresa: gsfranalhotke@gmail.com

 

 

S poštovanjem,

 

STRUČNO POVJERENSTVO

 

 PRILOZI

 

  PRILOG I.                                                                                           

PONUDBENI LIST

 

1.

NARUČITELJ

Naziv:

Sjedište :

OIB:

Evidencijski broj nabave:

 

     GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE SISAK

Trg Ljudevita Posavskog 2, 44000 Sisak

02530789618

JN 1/18

 

 

 

2.

PONUDITELJ

 

 

Naziv i sjedište ponuditelja:

 

 

 

Adresa  ponuditelja/nositelja ponude:

 

 

 

OIB:

 

 

 

Broj računa/IBAN, banka:

 

 

 

Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost  (zaokružiti):

DA

        NE

 

Adresa za dostavu pošte:

 

 

 

Adresa e-pošte:

 

 

 

Kontakt osoba ponuditelja:

 

 

 

Broj telefona:

 

 

 

Broj telefaksa:

 

 

3.

 

PREDMET NABAVE

Naziv predmeta nabave

 

 

POLUKONCERTNI KLAVIR

                                                                                                           

4.  CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

Nabava glazbenih instrumenata: 2 polukoncertna klavira

 

Cijena ponude  (bez PDV-a):

 

 

 

Iznos PDV-a:

 

 

Cijena ponude (sa PDV-om):

 

                           

5.  ROK VALJANOSTI PONUDE:

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

 

 

Ukoliko se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ____________________________________

                                                                    (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

 

                                                         

                                   MP                                  _____________________________

                                                                         (potpis odgovorne osobe ponuditelja)

 

 

 

 

U__________________, dana___________. godine

 

 

 PRILOG II. 

                                                   

IZJAVA

(temeljem čl. 251. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16)

 

kojom ja _______________________________ iz __________________________________

                         (ime i prezime)                                                   (adresa stanovanja)

 

broj osobne iskaznice _____________________ izdane od ____________________________

 

kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta:

 

___________________________________________________________________________

(navesti funkciju u gospodarskom subjektu, te naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela koji su osnova za isključenje iz postupka nabave, a u slučajevima kako slijedi:

 

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 

2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

 

U __________________, ___________ 2018.godine

 

 

M.P.

 

 

_______________________________________

(Ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

 

 

 

* Napomena:

- Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika

 

 

 PRILOG III.

Evidencijski broj nabave: JN 1/18

 

TROŠKOVNIK

 

Red. broj

Opis

Jedinica mjere

 

 

Količina

Jedinična cijena

(bez PDV-a)

Ukupna cijena

(bez PDV-a)

1.

Nabava glazbenih instrumenata: 2 polukoncertna klavira

KOM

2

 

 

UKUPNO (bez PDV-a)

 

PDV

 

SVEUKUPNO (s PDV-om)

 

 

 

 U___________________, dana________________

 

 

 

                                                         M.P.                    __________________________________

                                                                                         (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

 

                                                                                         ______________________________

                                                                                      (potpis odgovorne osobe ponuditelja)

 

PRILOG IV.

 

Evidencijski broj nabave: JN 1/18

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

(Karakteristika/tražena funkcionalnost)

PONUĐENO

(DA/NE)

 

1. POLUKONCERTNI KLAVIR

 

Površina tipke: bijela (acrylic),crna (phenol)

 

Batići s dvostrukim (unutarnjim) filcom

 

Agrafi od 1-46 tipke

 

Duplex skala

 

Poklopac klavijature: "Soft Fall" lagano spuštanje

 

Rezonantna ploča (glasnjača): čvrsta smreka

 

Grede: 3

 

Rebra glasnjače: 10

 

Pedale: 3

 

Stalak za note: 5 pozicija

 

Poklopac glasovira: 3 pozicije

 

Kotači: jednostruki 

 

Dužina: 156-166

 

Visina: 100-102 cm

 

Širina: 145-150 cm

 

Težina: 310-312 kg

 

Boja: crni sjaj

 

 

  U___________________, dana________________

 

 

                                                                  M.P.                ___________________________________

                                                                                         (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

 

                                                                                         ______________________________

  (potpis odgovorne osobe ponuditelja)

Napomena:

 

Uz Prilog IV.- Tehničke specifikacije, ponuditelj u svojoj ponudi mora dostaviti prateću tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ponuđen predmet nabave zadovoljava zadane minimalne tehničke specifikacije.

                                    

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article