NATJEČAJ
on 03.04.2018

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjestaGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2

 

KLASA: 602-03/18-13/01

UR. BROJ: 2176-56-18-24

Sisak, 3. travanj 2018.

                                  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

TAJNIK/CA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica  za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice (zamjena za bolovanje i rodiljni/roditeljski dopust)

 

UVJETI:  Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17)

 

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

 

a)      sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

 

b)      preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave - 3.4.2018.g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole, na adresu:               

                                   Glazbena škola Frana Lhotke,

                                   Trg Ljudevita Posavskog 2

                                   44 000 Sisak

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole, www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                            RAVNATELJ:

                                                               Tomislav Ivšić, prof.                             

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article