NATJEČAJ
on 07.02.2018

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA NASTAVNIKA/CE ROGAGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Lj. Posavskog 2

 

KLASA: 602-03/18-13/01

UR. BROJ: 2176-56-18-6

Sisak, 06.02.2018.

                       

         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Lj. Posavskog 2  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

 

  1. NASTAVNIK/CA ROGA - 1 izvršitelj  za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-         životopis

-         dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-         domovnicu (preslika)

-         uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

        

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave 06.02.2018. godine, na adresu: Glazbena škola Frana Lhotke,

                                                              Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

 

 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                           RAVNATELJ:

                                                                                                   Tomislav Ivšić, prof.                                        

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article