NATJEČAJ
on 11.12.2017

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika saksofona, violončela, tambura, gitare, violine, flaute i trombonaGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE
SISAK, Trg Lj. Posavskog 2
KLASA: 112-03/17-02/01
UR. BROJ: 2176-56-17-81
Sisak, 08.12.2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Lj. Posavskog 2 raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta


1. NASTAVNIK/CA saksofona - 1 izvršitelj za 20 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme
2. NASTAVNIK/CA violončela – 1 izvršitelj za 28 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme
3. NASTAVNIK/CA tambura – 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme
4. NASTAVNIK/CA gitare – 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
5. NASTAVNIK/CA violine – 1 izvršitelj za 38 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
6. NASTAVNIK/CA flaute – 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme
7. NASTAVNIK/CA trombona – 1 izvršitelj za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

UVJETI: Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave 11.12.2017. godine, na adresu: Glazbena škola Frana Lhotke, Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

RAVNATELJ:
Tomislav Ivšić, prof.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article