NATJEČAJ
on 13.03.2017

Natječaj za popunu radnog mjesta za nastavnik/ca klaviraGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Lj. Posavskog 2

KLASA: 112-03/17-02/01

URBROJ:2176-56-17-32

Sisak, 13. ožujak 2017.

                                                                            

         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Lj. Posavskog 2  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog  mjesta

 

  1. NASTAVNIK/CA klavira - 1 izvršitelj  za 22 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme

 

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-          domovnicu (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave 13.03.2017. godine, na adresu: Glazbena škola Frana Lhotke,

                                                              Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole www.fran-lhotka.hr po okončanju natječaja.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article