NATJEČAJ
on 11.10.2016

Natječaj za popunu radnih mjestaGLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

SISAK, Trg Lj. Posavskog 2

KLASA: 112-03/16-01/952

URBROJ: 2176-56-16-01                                                                           

Sisak, 10.10.2016.

                                  

                                               

         Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 152/14 )  i članka 82. Statuta Škole, Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Trg Lj. Posavskog 2  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih  mjesta

 

1. NASTAVNIK/CA HARMONIKE – 1 izvršitelj  za 22 sata nastave tjedno, odnosno     

    40  sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

2. NASTAVNIK/CA HARMONIKE – 1 izvršitelj za 10 sati nastave tjedno, odnosno 18 sati od ukupnog tjednog radnog vremena  na neodređeno vrijeme

3. NASTAVNIK/CA SAKSOFONA - 1 izvršitelj za 11 sati nastave tjedno, odnosno 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

4. NASTAVNIK/CA KLAVIRA - 1 izvršitelj za 22 sata nastave tjedno, odnosno 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme

              

UVJETI:  Završena Muzička akademija odgovarajući odjel.

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-         životopis

-         dokaz o stručnoj spremi ( preslika)

-         domovnicu (preslika)

-         uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave 11.10.2016. godine, na adresu Glazbena škola Frana Lhotke, Trg Ljudevita Posavskog 2, 44 000 Sisak

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                       

RAVNATELJ:

Tomislav Ivšić, prof.

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article